Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben szeretné megrendelni szolgáltatásunkat, kérjük, olvassa el és töltse ki a céginformációkat!

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a Klikkmánia Kft. (a hirdetespartner.hu weblap üzemeltetője), mint reklámszolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) és az alább meghatározott reklámszolgáltatási tevékenységet igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: Megbízó) között létrejövő egyedi reklámszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

1. 
A Szolgáltatási Szerződés létrejötte és tárgya

1.1. A Megbízó és a Megbízott között létrejövő Szolgáltatási Szerződés a Megbízott www.hirdetespartner.hu weblapján (a továbbiakban: Weblap) elérhető megrendelőlapjának Megbízó által történő kitöltésével valamint az Általános Szerződési Feltételek és a megrendelőlapon esetlegesen rögzített egyéb feltételek elfogadásával jön létre. A Megbízó szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Megbízott elektronikus úton, a megrendelőlapon megadott e-mail címre történő üzenet küldése útján, késedelem nélkül visszaigazolja.

1.2. A Szolgáltatási Szerződés tárgya online marketing szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtása a jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan részét képező, 1.3-as pontban meghatározott szolgáltatási csomagokban részletezettek szerint.

1.3. Szolgáltatási Csomagok részletezése:

Google kereső hirdetés:
A Szolgáltatás keretében biztosítjuk Google Inc. által üzemeltett keresőmotorban történő megjelenést a Megbízó igényei szerint. A felhasznált kulcsszavakat és hirdetési szövegeket Megbízó minden esetben a Megbízottal egyezteti e-mailben. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét: kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást.

Facebook (illetve Instagram és Messenger) hirdetés:
A Szolgáltatás keretében biztosítjuk Facebook Inc. által üzemeltett weboldalon történő megjelenést a Megbízó igényei szerint. Az alkalmazott célcsoportokat és hirdetési szövegeket Megbízó minden esetben a Megbízottal egyezteti e-mailben. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást.

Képes hirdetés (illetve YouTube hirdetés):
A Szolgáltatás keretében Megbízó hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. A képek és bannerek elkészítése nem a Megbízott feladata. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és képes hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást. 

Remarketing hirdetés:
A Szolgáltatás keretében Megbízó hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és remarketing hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi egy munkaórában látja el a Szolgáltatást.

WebShop Csomag: A Szolgáltatás keretében Megbízó szöveges, képes, remarketing, hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és remarketing hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi hat munkaórában látja el a Szolgáltatást. * Konzultáció | Az 1 órás konzultációt a hirdetési kampányok indulását megelőzően vagy az első hónap végén van lehetőség igénybe venni.

Keresőoptimalizálás: A Szolgáltatás keretében Megbízó köteles kitölteni a Megbízott által elkészített kérdőívet. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Megbízott legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján köteles elkészíteni azt a 60 pontos technikai SEO Audit elemzést, amely lépésről-lépésre feltárja a Megbízó weboldalának gyenge pontjait, illetve rámutat arra, hogy milyen keresőoptimalizálási problémák miatt gyengébb az oldal organikus/ingyenes helyezése a Google keresési eredményei között. A kritikus pontokra külön köteles kitérni az összefoglalóban.

Személyes konzultáció:
A Szolgáltatás keretében Megbízó köteles kitölteni a Megbízott által elkészített kérdőívet. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Megbízott legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján köteles felkészülni a Személyes konzultációra és tanácsadást nyújtani a Megbízónak.

2. 
A Felek kötelezettségei

2.1. Megbízott a Megbízó által választott Szolgáltatási Csomag(ok) tartalma és a Megbízó utasításai szerint látja el a megbízást. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az megbízást ellátni, azonban az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításból eredő vagy azzal összefüggő valamennyi kárt a Megbízó köteles viselni. Nem minősül a megbízás ellátása elmulasztásának, amennyiben a Megbízó a hirdetési díjakat nem vagy késedelmesen fizeti meg, és ennek következtében a Hirdetések futtatását felfüggesztik, vagy azt bármilyen módon megakadályozzák.

2.2. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetési rendszereket olyan gazdaságilag és szervezetileg is elkülönült önálló harmadik személyek üzemeltetik, amelyek befolyásolására, alakítására a Megbízott semmilyen közvetett vagy közvetlen befolyással nem bír. A Megbízott által nyújtott szolgáltatás gondossági kötelem, a Szolgáltatási Szerződés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízott a szolgáltatás nyújtásával meghatározott eredmény elérését vállalja, illetve garantálja. A hirdetési rendszerekben bekövetkező változások (rendszerfejlesztések, üzemzavar, szolgáltatás kimaradás, szolgáltatás megszűnése, stb.) miatt keletkezett mindennemű kár a Megbízott tevékenységi körén kívül esik, e károkért Megbízott nem felelős.

2.3. Megbízó köteles a Megbízottal együttműködni, és számára minden olyan adatot, információt, hozzáférést megadni, továbbá minden olyan körülményről tájékoztatni, ami a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a megbízás ellátásához átadott információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, egyúttal felhívja a Megbízót a hiányosságok pótlására.

2.4. Megbízó kifejezetten szavatolja, hogy az általa megadott adatok, információk helytállóak és jogszerűek, harmadik személyek jogait nem sértik. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok, információk, és dokumentáció vonatkozásában a Megbízottnak nem áll fent ellenőrzési kötelezettsége. Megbízó egyben tudomásul veszi, hogy a fentiek megsértése miatt keletkező valamennyi kárt köteles viselni, akár ellene, akár a Megbízott ellen érvényesítenek harmadik személyek kártérítési igényt.

2.5. Megbízó köteles külön felhívás nélkül a Megbízott részére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) 5. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot írásban megtenni (előzetes minőségvizsgálati, illetve megfelelőségtanúsítási kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat). A tájékoztatási célt szolgáló mintanyilatkozatok letölthetők a Weblapról.

3. 
Titoktartás

3.1. Felek kötelesek a Szolgáltatási Szerződés során tudomásukra jutott, a másik Félre és/vagy annak tevékenységére vonatkozó, vagy ezekkel összefüggő adatokat, információkat, valamint a szerződés tényét, rendelkezéseit, a teljesítésével kapcsolatos minden információt, így különösen, de nem kizárólagosan a másik fél munkamódszereit, terveket, kapcsolatrendszereket, stb. (bizalmas információ) szigorúan titokban tartani. A fentieknek megfelelően a Felek különösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy:  – harmadik személy részére a másik Féllel kapcsolatos bizalmas információt a másik Fél előzetes, írásos belegyezése nélkül nem teszik hozzáférhetővé, – a szerződés megszűnésekor minden olyan, a másik Fél által átadott dokumentumot, iratot, egyéb adathordozót, stb., amelyek bizalmas információkat tartalmaznak, a másik Fél részére haladéktalanul visszaadnak, vagy erre vonatkozó kérés esetén megsemmisítenek.

3.2. A Feleket terhelő titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig terheli őket. Amennyiben bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, és ezzel a másik félnek kárt okoz, köteles az így okozott kárt megtéríteni.

4. 
Szolgáltatási Díj:

4.1. Megbízó köteles a megrendelt Szolgáltatási Csomag(ok) szolgáltatási díját a teljes 3 (három) hónapos határozott időtartam vonatkozásában előre, az elektronikusan küldött díjbekérő alapján a Megbízott MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10102103-53352500-01005005 számú bankszámlájára történő átutalás útján 8 (nyolc) napon belül megfizetni (a továbbiakban: Szolgáltatási Díj). A Szolgáltatási Díj megfizetéséig a Megbízott nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés határozatlan idejűvé alakul, a Megbízó köteles a megrendelt Szolgáltatási Csomag(ok) havi Szolgáltatási Díját előre, a fent részletezettek szerint a Megbízó részére megfizetni. A Szolgáltatási Díj beérkezését követően a Megbízott a Megbízó számára köteles számviteli elszámolásra alkalmas bizonylatot kiállítani és megküldeni.

4.2. A Szolgáltatási Díj nem tartalmazza a hirdetési rendszerekben elkölteni kívánt hirdetési összeget.

5. A szerződés megszűnése

5.1. A Szolgáltatási Szerződés 3 (három) hónap határozott időtartamra jön létre, mely a határozott időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé alakul, kivéve, ha bármelyik Fél legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző tizedik napig úgy nyilatkozik a másik Fél irányába, hogy a határozott időtartam 
meghosszabbítását nem kívánja, mely esetben a Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés a fentiek szerint határozatlan idejűvé alakul, azt bármelyik Fél jogosult 10 (tíz) napos felmondási idővel a tárgyhónap végére felmondani.

6. 
Egyéb rendelkezések

6.1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljes körűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik személyek tudomására hozza. Megbízott a Megbízás teljesítés érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért a Megbízott teljes körűen felel.

6.2. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó által átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végzi, amely jogszabály tartalmazza a Megbízó jogorvoslattal kapcsolatos jogait is.

6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4. A hirdetespartner.hu weboldal teljes tartalma a Klikkmánia Kft. tulajdonát képezi. A weboldalon található tartalmakat (különösen, de nem kizárólag: kép- és hanganyagok, audiovizuális tartalmak, animációk, írások) a Klikkmánia Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A tartalmakat szerzői jog védi, azok bárminemű felhasználása – a jogszabályszerű idézés (forrásmegjelöléssel) kivételével – kizárólag a Klikkmánia Kft. írásbeli engedélye birtokában történhet. A tartalmak jogosulatlan felhasználása, illetve a weboldal elemeinek akár részben akár egészben történő másolása tilos. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A weboldalon található valamennyi szöveges tartalommal kapcsolatos szerzői jog jogosultja a Klikkmánia Kft. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges felhasználása esetén a Klikkmánia Kft. és az azt felhasználó között a felhasznált tartalom vonatkozásában felhasználási megállapodás jön létre, melynek keretében ‌a Klikkmánia Kft. jogosult nettó 50.000 Ft / nap / domain összegű felhasználási díjat, valamint a közjegyző által kiállított, a weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét a felhasználónak kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül a felhasználó oldalán. A tartalom felhasználásával a felhasználó a fenti kikötéseket és díjakat elfogadja.

Klikkmánia Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Klikkmánia Kft. kizárja felelősségét a weboldalon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Továbbá, a Klikkmánia Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, grafikák, ábrák, képek, stb. helytállóságáért, illetve bármilyen célra való alkalmasságát illetően.

6.5. Az általános szerződési feltételeket alkalmazó fél adatai

Cégnév: 
Klikkmánia Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-134685
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.
Adószám: 11744687-2-13
Telefonszám: [06-20-778-3839]
E-mail elérhetőség: iroda@hirdetespartner.hu

Céginformációk:

Kérjük töltse ki az alábbiakat:

Céginformációk:

Kérjük töltse ki az alábbiakat:

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja a Klikkmánia Kft. (a hirdetespartner.hu weblap üzemeltetője), mint reklámszolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) és az alább meghatározott reklámszolgáltatási tevékenységet igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: Megbízó) között létrejövő egyedi reklámszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása.

1. 
A Szolgáltatási Szerződés létrejötte és tárgya

1.1. A Megbízó és a Megbízott között létrejövő Szolgáltatási Szerződés a Megbízott www.hirdetespartner.hu weblapján (a továbbiakban: Weblap) elérhető megrendelőlapjának Megbízó által történő kitöltésével valamint az Általános Szerződési Feltételek és a megrendelőlapon esetlegesen rögzített egyéb feltételek elfogadásával jön létre. A Megbízó szerződési jognyilatkozatának megérkezését a Megbízott elektronikus úton, a megrendelőlapon megadott e-mail címre történő üzenet küldése útján, késedelem nélkül visszaigazolja.

1.2. A Szolgáltatási Szerződés tárgya online marketing szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtása a jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan részét képező, 1.3-as pontban meghatározott szolgáltatási csomagokban részletezettek szerint.

1.3. Szolgáltatási Csomagok részletezése:

Google kereső hirdetés:
A Szolgáltatás keretében biztosítjuk Google Inc. által üzemeltett keresőmotorban történő megjelenést a Megbízó igényei szerint. A felhasznált kulcsszavakat és hirdetési szövegeket Megbízó minden esetben a Megbízottal egyezteti e-mailben. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét: kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást.

Facebook (illetve Instagram és Messenger) hirdetés:
A Szolgáltatás keretében biztosítjuk Facebook Inc. által üzemeltett weboldalon történő megjelenést a Megbízó igényei szerint. Az alkalmazott célcsoportokat és hirdetési szövegeket Megbízó minden esetben a Megbízottal egyezteti e-mailben. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást.

Képes hirdetés (illetve YouTube hirdetés):
A Szolgáltatás keretében Megbízó hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. A képek és bannerek elkészítése nem a Megbízott feladata. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és képes hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi két munkaórában látja el a Szolgáltatást. 

Remarketing hirdetés:
A Szolgáltatás keretében Megbízó hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és remarketing hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi egy munkaórában látja el a Szolgáltatást.

WebShop Csomag: A Szolgáltatás keretében Megbízó szöveges, képes, remarketing, hirdetései megjelenhetnek a következő hirdetési rendszerek által biztosított felületeken: Google Inc., Facebook Inc., Etarget Zrt., Affiliate Média Kft. A Szolgáltatás ideje alatt az imént felsorolt rendszerek kibővülhetnek újakkal, melyről a Megbízott előzetesen köteles tájékoztatni a Megbízót. Megbízott feladata a megfelelő hirdetési rendszer és remarketing hirdetési stratégia megválasztása. Megbízott vállalja, hogy hetente írásos jelentést készít, mely tartalmazza a hirdetések teljesítményét, kattintás szám, megjelenések, költés és átlagos kattintási ár. Megbízott havi hat munkaórában látja el a Szolgáltatást. * Konzultáció | Az 1 órás konzultációt a hirdetési kampányok indulását megelőzően vagy az első hónap végén van lehetőség igénybe venni.

Keresőoptimalizálás: A Szolgáltatás keretében Megbízó köteles kitölteni a Megbízott által elkészített kérdőívet. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Megbízott legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján köteles elkészíteni azt a 60 pontos technikai SEO Audit elemzést, amely lépésről-lépésre feltárja a Megbízó weboldalának gyenge pontjait, illetve rámutat arra, hogy milyen keresőoptimalizálási problémák miatt gyengébb az oldal organikus/ingyenes helyezése a Google keresési eredményei között. A kritikus pontokra külön köteles kitérni az összefoglalóban.

Személyes konzultáció:
A Szolgáltatás keretében Megbízó köteles kitölteni a Megbízott által elkészített kérdőívet. A kérdőív és előzetes egyeztetések alapján a Megbízott legjobb tudása és gyakorlati tapasztalata alapján köteles felkészülni a Személyes konzultációra és tanácsadást nyújtani a Megbízónak.

2. 
A Felek kötelezettségei

2.1. Megbízott a Megbízó által választott Szolgáltatási Csomag(ok) tartalma és a Megbízó utasításai szerint látja el a megbízást. Amennyiben a Megbízó ésszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles erről a Megbízót tájékoztatni. Amennyiben a Megbízó az utasítást fenntartja, Megbízott köteles az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás ellenére is eljárni és az megbízást ellátni, azonban az ésszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításból eredő vagy azzal összefüggő valamennyi kárt a Megbízó köteles viselni. Nem minősül a megbízás ellátása elmulasztásának, amennyiben a Megbízó a hirdetési díjakat nem vagy késedelmesen fizeti meg, és ennek következtében a Hirdetések futtatását felfüggesztik, vagy azt bármilyen módon megakadályozzák.

2.2. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetési rendszereket olyan gazdaságilag és szervezetileg is elkülönült önálló harmadik személyek üzemeltetik, amelyek befolyásolására, alakítására a Megbízott semmilyen közvetett vagy közvetlen befolyással nem bír. A Megbízott által nyújtott szolgáltatás gondossági kötelem, a Szolgáltatási Szerződés nem értelmezhető úgy, hogy a Megbízott a szolgáltatás nyújtásával meghatározott eredmény elérését vállalja, illetve garantálja. A hirdetési rendszerekben bekövetkező változások (rendszerfejlesztések, üzemzavar, szolgáltatás kimaradás, szolgáltatás megszűnése, stb.) miatt keletkezett mindennemű kár a Megbízott tevékenységi körén kívül esik, e károkért Megbízott nem felelős.

2.3. Megbízó köteles a Megbízottal együttműködni, és számára minden olyan adatot, információt, hozzáférést megadni, továbbá minden olyan körülményről tájékoztatni, ami a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a megbízás ellátásához átadott információk hibásak, hiányosak, ellentmondóak, úgy Megbízott a teljesítést minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan felfüggeszti, egyúttal felhívja a Megbízót a hiányosságok pótlására.

2.4. Megbízó kifejezetten szavatolja, hogy az általa megadott adatok, információk helytállóak és jogszerűek, harmadik személyek jogait nem sértik. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok, információk, és dokumentáció vonatkozásában a Megbízottnak nem áll fent ellenőrzési kötelezettsége. Megbízó egyben tudomásul veszi, hogy a fentiek megsértése miatt keletkező valamennyi kárt köteles viselni, akár ellene, akár a Megbízott ellen érvényesítenek harmadik személyek kártérítési igényt.

2.5. Megbízó köteles külön felhívás nélkül a Megbízott részére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) 5. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot írásban megtenni (előzetes minőségvizsgálati, illetve megfelelőségtanúsítási kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat). A tájékoztatási célt szolgáló mintanyilatkozatok letölthetők a Weblapról.

3. 
Titoktartás

3.1. Felek kötelesek a Szolgáltatási Szerződés során tudomásukra jutott, a másik Félre és/vagy annak tevékenységére vonatkozó, vagy ezekkel összefüggő adatokat, információkat, valamint a szerződés tényét, rendelkezéseit, a teljesítésével kapcsolatos minden információt, így különösen, de nem kizárólagosan a másik fél munkamódszereit, terveket, kapcsolatrendszereket, stb. (bizalmas információ) szigorúan titokban tartani. A fentieknek megfelelően a Felek különösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy:  – harmadik személy részére a másik Féllel kapcsolatos bizalmas információt a másik Fél előzetes, írásos belegyezése nélkül nem teszik hozzáférhetővé, – a szerződés megszűnésekor minden olyan, a másik Fél által átadott dokumentumot, iratot, egyéb adathordozót, stb., amelyek bizalmas információkat tartalmaznak, a másik Fél részére haladéktalanul visszaadnak, vagy erre vonatkozó kérés esetén megsemmisítenek.

3.2. A Feleket terhelő titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig terheli őket. Amennyiben bármelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegi, és ezzel a másik félnek kárt okoz, köteles az így okozott kárt megtéríteni.

4. 
Szolgáltatási Díj:

4.1. Megbízó köteles a megrendelt Szolgáltatási Csomag(ok) szolgáltatási díját a teljes 3 (három) hónapos határozott időtartam vonatkozásában előre, az elektronikusan küldött díjbekérő alapján a Megbízott MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10102103-53352500-01005005 számú bankszámlájára történő átutalás útján 8 (nyolc) napon belül megfizetni (a továbbiakban: Szolgáltatási Díj). A Szolgáltatási Díj megfizetéséig a Megbízott nem köteles a Szolgáltatás nyújtására. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés határozatlan idejűvé alakul, a Megbízó köteles a megrendelt Szolgáltatási Csomag(ok) havi Szolgáltatási Díját előre, a fent részletezettek szerint a Megbízó részére megfizetni. A Szolgáltatási Díj beérkezését követően a Megbízott a Megbízó számára köteles számviteli elszámolásra alkalmas bizonylatot kiállítani és megküldeni.

4.2. A Szolgáltatási Díj nem tartalmazza a hirdetési rendszerekben elkölteni kívánt hirdetési összeget.

5. A szerződés megszűnése

5.1. A Szolgáltatási Szerződés 3 (három) hónap határozott időtartamra jön létre, mely a határozott időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé alakul, kivéve, ha bármelyik Fél legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző tizedik napig úgy nyilatkozik a másik Fél irányába, hogy a határozott időtartam 
meghosszabbítását nem kívánja, mely esetben a Szolgáltatási Szerződés a határozott időtartam utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés a fentiek szerint határozatlan idejűvé alakul, azt bármelyik Fél jogosult 10 (tíz) napos felmondási idővel a tárgyhónap végére felmondani.

6. 
Egyéb rendelkezések

6.1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatnak vagy különleges adatnak minősülő adatait a Megbízott a megbízás teljesítése érdekében teljes körűen kezelje, és a megbízás teljesítése érdekében harmadik személyek tudomására hozza. Megbízott a Megbízás teljesítés érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködőért a Megbízott teljes körűen felel.

6.2. Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a Megbízó által átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelést a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végzi, amely jogszabály tartalmazza a Megbízó jogorvoslattal kapcsolatos jogait is.

6.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.4. A weboldal teljes tartalma a Klikkmánia Kft. tulajdonát képezi. A weboldalon található tartalmakat (különösen, de nem kizárólag: kép- és hanganyagok, audiovizuális tartalmak, animációk, írások) a Klikkmánia Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A tartalmakat szerzői jog védi, azok bárminemű felhasználása – a jogszabályszerű idézés (forrásmegjelöléssel) kivételével – kizárólag a Klikkmánia Kft. írásbeli engedélye birtokában történhet. A tartalmak jogosulatlan felhasználása, illetve a weboldal elemeinek akár részben akár egészben történő másolása tilos. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A weboldalon található valamennyi szöveges tartalommal kapcsolatos szerzői jog jogosultja a Klikkmánia Kft. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges felhasználása esetén a Klikkmánia Kft. és az azt felhasználó között a felhasznált tartalom vonatkozásában felhasználási megállapodás jön létre, melynek keretében ‌a Klikkmánia Kft. jogosult nettó 50.000 Ft / nap / domain összegű felhasználási díjat, valamint a közjegyző által kiállított, a weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét a felhasználónak kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül a felhasználó oldalán. A tartalom felhasználásával a felhasználó a fenti kikötéseket és díjakat elfogadja.

Klikkmánia Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Klikkmánia Kft. kizárja felelősségét a weboldalon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Továbbá, a Klikkmánia Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, grafikák, ábrák, képek, stb. helytállóságáért, illetve bármilyen célra való alkalmasságát illetően.

6.5. Az általános szerződési feltételeket alkalmazó fél adatai

Cégnév: Klikkmánia Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-134685
Székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.
Adószám: 11744687-2-13
Telefonszám: [06-20-778-3839]
E-mail elérhetőség: iroda@hirdetespartner.hu

2021.06.21.